ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๓ จำนวน ๘ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๓ จำนวน ๘ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Botulinum toxin type A 500 IU for injection

Ginkgo biloba extract 40 mg tablet 

Levetiracetam 500 mg tablet 

Levodopa 200 mg + Benseraside (HCl) 50 mg tablet

Phenytoin sodium 50 mg/mL, 5 mL injection

Rivastigmine 4.6 mg/24 hr transdermal patches

Sodium valproate 400 mg for injection

Sodium valproate oral solution 200 mg/mL, 60 mL

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓,๓๙๒,๔๓๙.๐๐ บาท (สี่สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่  ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

    เป็นเงิน ๔๒,๓๓๒,๑๘๗.๐๐ บาท (สี่สิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Botulinum toxin type A 500 IU for injection

Vial

๖๐

๑๒,๘๔๐.๐๐

๗๗๐,๔๐๐.๐๐

Ginkgo biloba extract 40 mg tablet 

Tab.

๙๙,๐๐๐

๕.๖๒

๕๕๖,๓๘๐.๐๐

Levetiracetam 500 mg tablet 

๖๐

Tab.

๕,๗๐๐

๒,๐๑๒.๖๗

๑๑,๔๗๒,๒๑๙.๐๐

Levodopa 200 mg + Benseraside (HCl) 50 mg tablet

๑๐๐

Tab.

๔,๕๐๐

๑,๑๗๒.๗๒

๕,๒๗๗,๒๔๐.๐๐

Phenytoin sodium 50 mg/mL, 5 mL injection

Vial

๓๔,๗๐๐

๓๑๗.๗๙

๑๑,๐๒๗,๓๑๓.๐๐

Rivastigmine 4.6 mg/24 hr transdermal patches

Patch

๔๒,๐๐๐

๑๒๓.๖๘

๕,๑๙๔,๕๖๐.๐๐

Sodium valproate 400 mg for injection

Vial

๑๒,๐๐๐

๕๒๓.๐๕

๖,๒๗๖,๖๐๐.๐๐

Sodium valproate oral solution 200 mg/mL, 60 mL

Bott.

๗,๕๐๐

๒๓๔.๓๓

๑,๗๕๗,๔๗๕.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๔๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และบันทึกแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    ๔.๕ รายการที่ ๕ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    ๔.๖ รายการที่ ๖ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    ๔.๗ รายการที่ ๗ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

    ๔.๘ รายการที่ ๘ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๐๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

             เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๒๔๙๕ / ๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๓ จำนวน ๘ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

 

๑.

นายอาคม

อารยาวิชานนท์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ประธานคณะกรรมการ

 

 

๒.

นางสาวกานต์สินี

ศรีแสง

เภสัชกรชำนาญการ

               กรรมการ

 

 

๓.

นางสาวมธุรินทร์

วงศ์โยธา

เภสัชกรชำนาญการ                      

                 กรรมการ

 

         

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

02 กรกฎาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด