ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิแบบเคลื่อนย้ายสำหรับเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิแบบเคลื่อนย้ายสำหรับเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 


--------------------------------------------------------------------


               ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิแบบเคลื่อนย้ายสำหรับเครื่องไตเทียม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิแบบเคลื่อนย้ายสำหรับเครื่องไตเทียม ยี่ห้อRenal Scre เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๙-๒๕๑๐/๐๐๑๒/๒๕๖๑ ID๗๓๒๔๙ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รีนัล เซิร์ฟ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิแบบเคลื่อนย้ายสำหรับเครื่องไตเทียมยี่ห้อRenal Scre เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๙-๒๕๑๐/๐๐๑๓/๒๕๖๐ ID๗๓๒๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รีนัล เซิร์ฟ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                    ประกาศ ณ วันที่  ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

  

                                                                   (นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)

                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                    ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

                          สำเนาถูกต้อง
 
                      พัทธนันท์ ศุภลักษณ์
                (นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์)
                   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
           ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
 โดย นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

28 มิถุนายน 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด