ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Abiraterone acetate 250 mg Tablet   

Anastrozole 1 mg Tablet

3

Bevacizumab 100 mg/4 ml injection

4

Bicalutamide 50 mg Tablet

Fluorouracil 50 mg/ml, 20 ml Injection

Flutamide 250 mg Tablet

Idarubicin HCl 10 mg for Injection

Ifosfamide 1 g for Injection

Imatinib 400 mg Tablet

๑๐

Lenalidomide 25 mg Capsule

๑๑

Paclitaxel 300 mg Injection

๑๒

Rituximab 500 mg/50 ml Injection

๑๓

Tranexamic acid 50 mg/ml, 5 ml injection

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑,๙๑๕,๓๗๒.๘๐ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อย

    เจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

    เป็นเงิน ๕๓,๓๑๙,๘๔๔.๑๐ บาท (ห้าสิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทสิบสตางค์)

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Abiraterone acetate 250 mg Tablet   

๑๒๐

Tab.

๓๐

77,040.00

2,311,200.00

Anastrozole 1 mg Tablet

๒๘

Tab.

๕๐๐

4,173.00

2,086,500.00

3

Bevacizumab 100 mg/4 ml injection

Vial

๔๐๐

18,188.93

7,275,572.00

4

Bicalutamide 50 mg Tablet

๒๘

Tab.

๑๘๐

6,405.02

1,152,903.60

Fluorouracil 50 mg/ml, 20 ml Injection

Vial

๘,๐๐๐

179.9954

1,439,963.20

Flutamide 250 mg Tablet

๑๐๐

Tab.

๔๐๐

๓,๒๑๐.๐๐

1,284,000.00

Idarubicin HCl 10 mg for Injection

Vial

๒๒๐

๖,๕๙๙.๗๖

1,451,947.20

Ifosfamide 1 g for Injection

Vial

๒,๐๐๐

๑,๐๒๗.๒๐

2,054,400.00

Imatinib 400 mg Tablet

30

Tab

150

109,782.00

16,467,300.00

๑๐

Lenalidomide 25 mg Capsule

21

Cap

12

252,787.50

3,033,450.00

๑๑

Paclitaxel 300 mg Injection

1

Vial

1400

1,๘๕๔.๗๙๑๕

๒,๕๙๖,๗๐๘.๑0

๑๒

Rituximab 500 mg/50 ml Injection

1

Vial

180

60,455.00

10,881,900.00

๑๓

Tranexamic acid 50 mg/ml, 5 ml injection

50

Amp

1,000

1,284.00

1,284,000.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.๑  รายการที่ ๑  กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 390/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    4.๒  รายการที่ ๒  กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 216/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 502/2560 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 390/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๕ รายการที่ ๕ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๖  รายการที่ ๖ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 392/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๗  รายการที่ ๗ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 412/2560 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๘ รายการที่ ๘ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 394/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๙ รายการที่ ๙ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 394/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๑๐ รายการที่ ๑๐ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 022/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๑๑ รายการที่ ๕ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๑๒ รายการที่ ๑๒ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 411/2560 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

    ๔.๑๓ รายการที่ ๑๓ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 414/2560 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๑๙๗๐ / ๒๕๖๐  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

 

๑.

นายสุรศักดิ์

สวัสดิ์นะที

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

 

๒.

นางสาวภารดี

ชานุบาล

เภสัชกรปฏิบัติการ

               กรรมการ

 

๓.

นางสาววรัญญา

จวนสาง

เภสัชกรปฏิบัติการ                      

                 กรรมการ

 

 

 

 

 

               

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

13 กุมภาพันธ์ 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด