ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ

    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Budesonide 160 mg + Formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg Turbuhaler, 120 doses

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

    เป็นเงิน ๗,๐๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Budesonide 160 mg + Formoterol fumarate dihydrate 4.5 mcg Turbuhaler, 120 doses

Bott.

๗,๓00

๙๖๓.๐๐

๗,๐๒๙,๙๐๐.๐๐

             

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา และกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ รายงานไว้ในการจัดทำรายงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา และกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ที่ อบ ๐๐๓๒.๑๒๓/๘๓๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดแหล่งที่มาของราคากลาง ดังนี้

   ๔.๑ รายการที่ ๑   กำหนดตามราคาราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ สัญญาเลขที่

                            สธ ๐๒๔๖ / ๑๑ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่ ๒๒๙ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา และกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

๑.

นางสาวอังคณา 

กวิวังสานนท์

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางรัชนี

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี          

กาญจนวัฒน์

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

17 กรกฎาคม 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด