ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ครีมไพล 30 gm/หลอด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ครีมไพล 30 gm/หลอด 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 117,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2560

    เป็นเงิน 117,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)      

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

ครีมไพล 30 gm/หลอด  

1 หลอด

3,000

39.00

117,000.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามหนังสือองค์การเภสัชกรรม ที่ สธ 5102/ตบ./ร./ว.3/2560 ลว 11 ตุลาคม 2559 เรื่องแจ้งการปรับราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยกำหนดที่ราคา 39.00 บาท / หลอด 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 

1. นางรพีภรณ์ เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  1. หนังสือองค์การเภสัชกรรม ที่ สธ 5102/ตบ./ร./ว.3/2560 ลว 11 ตุลาคม 2559 เรื่องแจ้งการปรับราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  

 

07 มิถุนายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด