ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในงานโลหิตวิทยา งานจุลชีววิทยา และงานเคมีคลินิก กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน ๖ รายการ ๑๙ ชนิด ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราค

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในงานโลหิตวิทยา งานจุลชีววิทยา และงานเคมีคลินิก กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน ๖ รายการ ๑๙ ชนิด ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในงานโลหิตวิทยา งานจุลชีววิทยา และงานเคมีคลินิก กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน ๖ รายการ ๑๙ ชนิด ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๘๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น
               ๑. น้ำยาตรวจแยกชนิดฮีโมโกลบิน จำนวน ๗,๐๐๐ ครั้ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมดิทอป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี และระดับยาในเลือดและปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๖ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรัก เทสท์ติ้ง (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๖๖,๖๒๐.๐๐ บาท (หกล้านหกหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. น้ำยาตรวจ thyroid / intact parathyroid hormone และน้ำยาตรวจ cardiac marker ในเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๗ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๔,๘๖๐.๐๐ บาท (สิบล้านแปดแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(นายชลิต ทองประยูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
นันทิพา อมรไชย  
(นาง นันทิพา อมรไชย)  
เจ้าพนักงานราชการ  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

 

12 มิถุนายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด