ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ

                    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Methylprednisolone sodium succinate for injection 1 gm

Mycophenolate sodium 180 mg delayed release tablet

Peritoneal dialysis solution low calcium (2.5 mEq/L) with 1.5% dextrose, 2 Litre/Bag

Peritoneal dialysis solution low calcium (2.5 mEq/L) with 1.5% dextrose, 5 Litre/Bag

Tacrolimus 0.5 mg capsule

Tacrolimus 1 mg capsule

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๒๙,๒๖๐,๔๕๙.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  2 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นเงิน   ๒๙,๒๖๐,๔๕๙.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)

          ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Methylprednisolone sodium succinate for injection 1 gm

1

Vial

1,300

2,380.75

3,094,975.00

Mycophenolate sodium 180 mg delayed release tablet

120

TAB

1,200

5,564.00

6,676,800.00

Peritoneal dialysis solution low calcium (2.5 mEq/L) with 1.5% dextrose, 2 Litre/Bag

6

Bag

2,500

899.88

2,249,700.00

Peritoneal dialysis solution low calcium (2.5 mEq/L) with 1.5% dextrose, 5 Litre/Bag

2

Bag

1,200

1,659.57

1,991,484.00

Tacrolimus 0.5 mg capsule

50

Cap

900

2,675.00

2,407,500.00

Tacrolimus 1 mg capsule

50

Cap

2,400

5,350.00

12,840,000.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/1977 ลงวันที่  2 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย

    ๔.๑ รายการที่ 1 กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 10๗/2560 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.2  รายการที่ 2 กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 449/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.3  รายการที่ 3  กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 0๓๐/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.๔  รายการที่ ๔ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 0๓๐/2560 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.๕  รายการที่ ๕ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณตามสัญญาเลขที่ 449/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.๖  รายการที่ ๖ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณตามสัญญาเลขที่ 449/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่   ๑๙๗๙/2560   ลงวันที่  ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ  สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

  1. นางสาวผาณิต        สุขโท                     นายแพทย์ชำนาญการ             ประธานคณะกรรมการ
  2. นางรัชนี               บุตรราช                  เภสัชกรชำนาญการ                                        กรรมการ
  3. นางสาวพัชรี          กาญจนวัฒน์            เภสัชกรชำนาญการ                                         กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

05 มิถุนายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด