ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

       เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

              --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                      ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการสอบราคายา ๑ รายการ คือ

                                      

  1.   Human Plasma Protein Factor VIII Inhibitor 500 IU Injection                                                                                                                                                           

                      ซึ่งมีผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เปิดซองเสนอราคา และเป็นผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ

 

  1.  บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

 

                     ราคาที่เสนอ ๑,๘๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

                                         ประกาศ  ณ  วันที่…๑๑ พฤษภาคม...พ.ศ. ๒๕๖๐

 

                                                                  ( นายชลิต  ทองประยูร )

                                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

11 พฤษภาคม 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด