ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๐ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๐ รายการ

                    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Amoxicillin 400 mg + Clavulanic acid 57 mg powder for oral suspension, 70 mL

Azithromycin 200 mg/5 mL powder for oral suspension

Cefditoren Pivoxil 100 mg Tablet

Clindamycin phosphate 300 mg Injection

Cycloserine 250 mg capsule

Fosfomycin sodium 2 gm for injection

Linezolid 600 mg Tablet

Metronidazole 500 mg Injection

Raltegravir 400 mg Tablet

๑๐

Tigecycline 50 mg for injection

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๓๐,๙๔๗,๘๐๙.๗๓ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

    เป็นเงิน  ๓๐,๙๔๗,๘๐๙.๗๓ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

          ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Amoxicillin 400 mg + Clavulanic acid 57 mg powder for oral suspension, 70 mL

1

Bott

8,000

๑๐๔.๘๖

838,880.00

Azithromycin 200 mg/5 mL powder for oral suspension

1

Bott

6,000

๒๐๘.๖๕

1,251,900.00

Cefditoren Pivoxil 100 mg Tablet

100

Tab

500

๓,๒๑๐.๐๐

1,605,000.00

Clindamycin phosphate 300 mg Injection

1

Vial

200,000

๑๔.๓๓๘

2,867,600.00

Cycloserine 250 mg capsule

100

Cap

200

๔,๗๐๘.๐๐

941,600.00

Fosfomycin sodium 2 gm for injection

1

Vial

9,000

๒๓๕.๔๐

2,118,600.00

Linezolid 600 mg Tablet

1

Tab

750

๑,๒๘๓.๐๒๖๓

962,269.73

Metronidazole 500 mg Injection

1

Vial

100,000

๑๕.๐๐

1,500,000.00

Raltegravir 400 mg Tablet

60

Tab

80

๑๒,๙๔๗.๐๐

1,035,760.00

๑๐

Tigecycline 50 mg for injection

1

Vial

8,500

๒,๐๙๗.๒๐

17,826,200.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/๑๓๐๒ ลงวันที่  ๑๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดย

    4.1 รายการที่ 1 กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 3242559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.2  รายการที่ 2 กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.3  รายการที่ 3  กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 294/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.4  รายการที่ ๔ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 295/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 เนื่องจากราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ราคาสูงกว่า ๒๒๘%

   4.5  รายการที่ ๕ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 326/2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.6  รายการที่ ๖ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 3262559 ลงวันที่ ๑๙ เมษายน 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.7  รายการที่ ๗ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.8  รายการที่ ๘ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 3282559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 เนื่องจากราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ราคาสูงกว่า ๒๑%

   4.9  รายการที่ ๙ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 140/2559 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

   4.10  รายการที่ ๑๐ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 327/2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่   ๕๐๗ / ๒๕๖๐   ลงวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๒ จำนวน ๑๐ รายการ  สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

  1. นายจำลอง            กิตติวรเวช             นายแพทย์ชำนาญการ          ประธานคณะกรรมการ
  2. นางสุวัตถิยา          กิจศรัณย์               นายแพทย์ชำนาญการ                        กรรมการ
  3. นางสาวพัชรี          กาญจนวัฒน์           เภสัชกรชำนาญการ                           กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

18 เมษายน 2560

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด