ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเขต เลขที่ ข.๐๑/๒๕๕๙ กลุ่มยาชุดที่ ๑ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง  การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเขต เลขที่ ข.๐๑/๒๕๕๙ กลุ่มยาชุดที่ ๑ จำนวน ๘ รายการ  

        เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                                 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเขต เลขที่ ข.๐๑/๒๕๕๙ กลุ่มยาชุดที่ ๑ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และใช้สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ซึ่งแต่ละรายการแยกเป็นอิสระต่อกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ที่

 

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

 

หน่วยนับ

จำนวน

1

Alteplase 50 mg powder for injection

Vial

๓๕๘

2

Glycerin 10% injection, 500 mL

Bott.

๗,๘๐๐

3

Beraprost sodium 20 mcg tablet

Tab.

๖๔,๗๔๐

4

Leflunomide 20 mg tablet

Tab.

๖๓,๖๐๐

Moxifloxacin 0.5%opthalmic solution eye drop

Bott.

๘,๔๐๐

Mycophenolate Mofetil 250 mg Capsule

Cap.

๔๔๒,๐๐๐

Risedronate sodium 35 mg tablet

Tab.

๖,๘๔๐

Erythropoietin beta 5,000 IU Injection Pre-filled syringe

Syringe

๒๗,๙๖๐

 

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

                   ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และ    ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น  เป็นผู้ทิ้งงานตาม ระเบียบของทางราชการ

                   ๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

                        ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                   ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

                        เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                    ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                    ๗.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

                           -  กำหนดส่งตัวอย่างเวชภัณฑ์ "ยา" ที่เสนอ และรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ส่วนราชการกำหนด (เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดตามรายละเอียดในคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" ที่จัดซื้อ) ภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์.........๑๐ มกราคม ๒๕๖๐....... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก (เดิม) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี      

                          - กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่........๙ มกราคม ๒๕๖๐……. ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                                ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่……๖ ธันวาคม ๒๕๕๙….ถึงวันที่……๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙….โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.sunpasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๕๒๕-๔๙๐๖, ๐-๔๕๒๔-๐๐๗๔-๘๗ ต่อ ๑๓๖๘ ในวันและเวลาราชการ 

                         

                                            ประกาศ ณ วันที่  ๖   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

               (นางวารุณี  จินารัตน์)

                                     ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฎิบัติราชการแทน

                                                           ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

06 ธันวาคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด