ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเขต เลขที่ ข.๐๑/๒๕๕๙ กลุ่มยาชุดที่ ๑ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารวมเขต เลขที่ ข.๐๑/๒๕๕๙ กลุ่มยาชุดที่ ๑ จำนวน ๘ รายการ

                    เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑๐  ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Alteplase 50 mg powder for injection

Glycerin 10% injection, 500 mL

Beraprost sodium 20 mcg tablet

Leflunomide 20 mg tablet

Moxifloxacin 0.5%opthalmic solution eye drop

Mycophenolate Mofetil 250 mg Capsule

Risedronate sodium 35 mg tablet

Erythropoietin beta 5,000 IU Injection Pre-filled syringe

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐ โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  80,775,397.82 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

    เป็นเงิน   80,775,397.82 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)

          ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Alteplase 50 mg powder for injection

Vial

๓๕๘

20,865

๗,๔๖๙,๖๗๐.๐๐

Glycerin 10% injection, 500 mL

Bott.

๗,๘๐๐

๒๘๘.๙๐

๒,๒๕๓,๔๒๐.๐๐

Beraprost sodium 20 mcg tablet

๓๐

Tab.

   2,158

๕๙๕.๙๙

๑,๒๘๖,๑๔๖.๔๒

Leflunomide 20 mg tablet

๓๐

Tab.

   2,120

๒,๐๖๕.๑๐

๔,๓๗๘,๐๑๒.๐๐

Moxifloxacin 0.5%opthalmic solution eye drop

Bott.

๘,๔๐๐

๑๔๔.๔๕

๑,๒๑๓,๓๘๐.๐๐

          ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Mycophenolate Mofetil 250 mg Capsule

๑๐๐

Cap.

   4,420

๕,๑๐๐.๖๙

๒๒,๕๔๕,๐๔๙.๘๐

Risedronate sodium 35 mg tablet

Tab.

   1,710

๑,๑๙๘.๔๐

๒,๐๔๙,๒๖๔.๐๐

Erythropoietin beta 5,000 IU Injection Pre-filled syringe

Syringe

   4,660

๘,๔๙๓.๖๖

๓๙,๕๘๐,๔๕๕.๖๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/๔๒๔๓  ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  โดย

    ๔.๑ รายการที่ 1 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๕9 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกำหนดตามราคาฐานนิยมจากฐานข้อมูลของเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (ในช่วงต.ค - ธ.ค ๕๘)

   4.2  รายการที่ 2 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๕9 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกำหนดตามราคาฐานนิยมของเขตสุขภาพที่ ๑๐ ที่เคยจัดซื้อในปีงบประมาณที่ผ่านมา

   4.3  รายการที่ 3 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๕9 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกำหนดตามราคาฐานนิยมจากฐานข้อมูลของเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (ในช่วงต.ค - ธ.ค ๕๘)

   4.4 รายการที่ 4  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๕9 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกำหนดตามราคาฐานนิยมจากฐานข้อมูลของเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (ในช่วงต.ค - ธ.ค ๕๘)

   4.5  รายการที่ 5  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๕9 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกำหนดราคาฐานนิยมของเขตสุขภาพที่ ๑๐ ที่เคยจัดซื้อในปีงบประมาณที่ผ่านมา

   4.6  รายการที่ 6 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๕9 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกำหนดตามราคาฐานนิยมจากฐานข้อมูลของเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (ในช่วงต.ค - ธ.ค ๕๘)

   4.7  รายการที่ 7 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๕9 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกำหนดตามราคาราคาฐานนิยมของเขตสุขภาพที่ ๑๐

ที่เคยจัดซื้อในปีงบประมาณที่ผ่านมา

   4.8  รายการที่ 8 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.๒๕๕9 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงกำหนดตามราคาฐานนิยมจากฐานข้อมูลของเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (ในช่วงต.ค - ธ.ค ๕๘)

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๙๕๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง ยารวมเขต ของเขตสุขภาพที่ ๑๐ กลุ่มยาชุดที่ ๑ จำนวน ๘ รายการ สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

  1. นางสาวพรรณปพร  โคนพันธ์    นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ

                      โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

       2. นายพิเชฐ       หล่อวินิจนันท์   นายแพทย์ชำนาญการ                     กรรมการ

                     โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

        3.นางรัชนี        บุตรราช           เภสัชกรชำนาญการ                                  กรรมการ  

                                                   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์                                                 

         4. นางสาวพัชรี    กาญจนวัฒน์     เภสัชกรชำนาญการ                                  กรรมการ

                                                    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

          5. นางวริศรา      จินาทองไทย     เภสัชกรชำนาญการ                                  กรรมการ

                                                     โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

25 พฤศจิกายน 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด