ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Regorafenib 40 mg Tab

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Regorafenib 40 mg Tab      

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 452,224.80 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2559

    เป็นเงิน 452,224.80 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

  

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Regorafenib 40 mg Tab     

28 Tab

8  

56,528.10

452,224.80

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตาม  “ยา”และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ 5 รายงานไว้ตามบันทึกข้อความที่ อบ 0032.123/3630 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  และราคาไม่แพงกว่าราคาในท้องตลาด (จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th)  โดยกำหนดที่ราคา 56,528.10 บาท / 28 Tab

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 

1. นางรพีภรณ์ เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
  2. บันทึกข้อความที่ อบ 0032.123/3630 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เรื่องรายงานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์  “ยา”และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ 5
  3. ราคาอ้างอิงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th

03 ตุลาคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด