ประกาศร่าขอบเขตขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในกลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
 

          ๑. ความเป็นมา 
                      เนื่องด้วยกลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีจำนวนผู้มารับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มงานฯ เป็นจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ ๓,๕๐๐  การทดสอบทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้มีวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้มีวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการใช้งานและเป็นการรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลฯ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดหา

          ๒. วัตถุประสงค์ 
       ๒.๑  เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เจาะเก็บเลือดจากผู้บริจาคเลือด
      ๒.๒  เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เจาะเก็บเลือดจากผู้บริจาคเลือด เพื่อเตรียมปั่นแยกเม็ดเลือดขาวออกให้เหลือน้อยที่สุด
      ๒.๓  เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เจาะเก็บเลือดจากผู้บริจาคเลือด
      ๒.๔  เพื่อใช้สำหรับตรวจหาแอนติบอดีโดยเทคนิค indirect หรือ direc Anti-Human globulin test โดยใน
             หลอดทดสอบบรรจุ Anti-lgG,Anti-C๓d; Ployspecific หรือ Anti-lgG, Monospecific
      ๒.๕  เพื่อใช้ในการตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group) ชนิด ABO และ D (Rh๑) บนเม็ดเลือดแดงและตรวจหา
             แอนติบอดีที่เข้ากันกับชนิดของหมู่เลือดนั้น ในเลือดของผู้ป่วย
      ๒.๖  เพื่อใช้สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBs Ag) ในซีรัมหรือพลาสมา
      ๒.๗  เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เพื่อวินิจฉัยโรคชนิดตรวจหา แอนติบอดี ของเชื้อไวรัส
             ตับอักเสบซี(Anti-HCV) ในซีรัม หรือพลาสมา
      ๒.๘  เพื่อใช้สำหรับตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเอชไอวี ๑ และ ๒ และตรวจหา p ๒๔ แอนติเจนในซีรัม
             หรือพลาสมา
      ๒.๙  เพื่อใช้สำหรับตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส ในซีรัมหรือพลาสมา
      ๒.๑๐ เพื่อใช้ในการแยกเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเกล็ดโลหิตจากผู้บริจาค โดยประกอบเข้ากับเครื่องแยกเก็บ
              เฉพาะส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ
      ๒.๑๑  เพื่อใช้สำหรับทำการทดสอบ crossmatching ในผู้ป่วย
      ๒.๑๒  เพื่อใช้ทดสอบหาแอนติเจนของหมู่เลือด ABO/Rh และ ABO Reverse group และ partial D
              ในผู้บริจาคโลหิต

 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                      วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในกลุ่มงานธนาคารเลือด จำนวน 12 รายการ.pdf
                      วัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในงานธนาคารเลือด จำนวน 12 รายการ.pdf
                      วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในกลุ่มงานธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต จำนวน 12 รายการ.pdf
                      วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในกลุ่มงานธนาคารเลือด จำนวน 12 รายการ.pdf

          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                ๕.๑ ระยะเวลาในการดำเนินการจัดหา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
     อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙   รวมระยะเวลา ๑๒๐ วัน
              ๕.๒ ระยะเวลาตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                      กำหนดเวลาใช้พัสดุ  กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  หรือนับถัดจากวันที่ออกใบสั่งซื้อ 

          ๗. วงเงินในการจัดหา 
                      เงินงบประมาณโครงการ ๔๘,๗๔๖,๗๕๐.๐๐ บาท
                      ราคากลาง ๔๘,๗๔๖,๗๕๐.๐๐ บาท

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
                      สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
                      โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๓ ต่อ ๑๑๗๖
                      โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๔
                      เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

15 พฤษภาคม 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด