ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) D-5W 100 ml.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) D-5W 100 ml.

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 357,600.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  2 มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙         

    เป็นเงิน 357,600.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

D-5W 100 ml.

1 Bott

24,000  

14.90

357,600.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาไว้ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มสารน้ำทดแทนเลือดและสารอาหารทางหลอดเลือดดำ ชุดที่ 1 เลขที่ B 04/2559 (เอกสารแนบหมายเลข 2)  และราคาไม่แพงกว่าราคาในท้องตลาด (จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th)  โดยกำหนดที่ราคา 14.90 บาท/ Bott   

    

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง 

1. นางรพีภรณ์ เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

  1. รายงานผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) กลุ่มสารน้ำทดแทนเลือดและสารอาหารทางหลอดเลือดดำ ชุดที่ 1 เลขที่ B 04/2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ราคาในท้องตลาด (จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th)

 

02 มีนาคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด