ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ 2 จำนวน 6 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ 2 จำนวน  6 รายการ 

                    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Ginkgo biloba extract 40 mg tablet 

Levodopa 100 mg + Benserazide 25 mg Dispersible Tablet

Levetiracetam 500 mg injection

Levetiracetam  500 mg tablet 

Neostigmine methylsulfate 2.5 mg/mL , 5 mL Injection

Entacapone 200 mg Tablet

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๒๔,๖๐๘,๗๑๕.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕

    เป็นเงิน   ๒๔,๖๐๘,๗๑๕.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

         

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Ginkgo biloba extract 40 mg tablet 

30

TAB.

3,600

245.00

882,000.00

Levodopa 100 mg + Benserazide 25 mg Dispersible Tablet

100

TAB.

970

802.50

778,425.00

Levetiracetam 500 mg injection

1

VIAL

3,400

588.50

2,000,900.00

Levetiracetam  500 mg tablet 

60

Tab

5,650

2,118.60

11,970,090.00

Neostigmine methylsulfate 2.5 mg/mL , 5 mL Injection

1

VIAL

3,000

246.10

738,300.00

Entacapone 200 mg Tablet

100

Tab.

2,200

3,745.00

8,239,000.00

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/703  ลงวันที่  18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕  โดย

    ๔.๑ รายการที่ 1 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 293/2558 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

   4.2  รายการที่ 2 กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

   4.3 รายการที่ 3  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 628/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558

   4.4 รายการที่ 4  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 628/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558

   4.5 รายการที่ 5  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ

   4.6  รายการที่ 6 เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 539/2558  ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 131 / ๒๕๕9  ลงวันที่  ๑3  มกราคม พ.ศ. 2559    เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา" และกำหนดราคากลาง กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ 2 จำนวน 6 รายการ  สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

๑.

นางสาวพรรณปพร 

โคนพันธ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาวรัชนี

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ          

กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี 

กาญจนวัฒน์

เภสัชกรชำนาญการ          

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

02 มีนาคม 2559

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด