ประกาศเปิดเผยราคากลาง ในรายการ จ้างปรับปรุงแบบเคาน์เตอร์ทำงานพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง อาคารวิชิต ชั้น ๕ โดยวิธีตกลงราคา

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

                                         ๑. ชื่อโครงการ  จ้างปรับปรุงแบบเคาน์เตอร์ทำงานพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง อาคารวิชิต ชั้น ๕

                                         ๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๑๒๑,๓๐๐  บาท   (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

                                         ๓.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   ๑๗  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘    

                                        ๔. แห่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                                                คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๒๑.๕/ว๒๗

                                 ลงวันที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๕  เป็นเงินจำนวน ๑๒๑,๓๐๐  บาท   (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

 

                              ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

                                ๕.๑ ๑.  นางภาวนา  เชิดสูงเนิน               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    ประธานกรรมการ

                                ๕.๑.๒.  นายฉลาด  แสวงดี                     นายช่างเทคนิคชำนาญงาน               กรรมการ

                                            ๕.๑.๓.  กฤษณะ  สิงห์เรือง                      นายช่างเทคนิคชำนาญงาน               กรรมการ

 

 

 

30 พฤศจิกายน 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด