ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ 2/2562
               วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้ง ที่ 2/2562 ซึ่งก่อนที่จะมีประชุม ได้มีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ อ่านพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 และแสดงความชื่นชมและยินดีกับบุคลากรและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ จำนวน 4 รายการ คือ 1. รางวัลชนะเลิศ Poster Presentation ประเภท งานวิจัย ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจชนิดโลหะต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ในงานประชุมวิชาการ งาน  Cardiac  Net Work  Forum ครั้งที่ 11 โดยนางทิศากร สุทธิประภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2. รางวัลที่ 2 Oral Presentationประเภท CQI ผลงานการพัฒนาคุณภาพการป้องกันการเกิด CAUTI โดยใช้  5 - S  Bundle - 9 Steps  care ในการประชุมวิชาการIC  Forum ครั้งที่ 13 โดยนางปาณบงกช  มูลสิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     และคณะ 3. รางวัลที่ 2 Oral Presentation ประเภท นวัตกรรม ผลงานการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาแบบบูรณาการในห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 ทิศใต้ ในการประชุมวิชาการ  IC Forum ครั้งที่ 13 โดย น.ส.ประภัสสร  ควาญช้าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ 4. รางวัลที่ 3 Oral Presentation ประเภท CQI ผลงานแบบวิเคราะห์การติดเชื้อ UTI / CAUTI  หอพิเศษพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ 1   ในการประชุมวิชาการ IC Forum ครั้งที่ 13 โดย น.ส.พรวรินทร์  บุญค้อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด