รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM and KM Model)
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM and KM Model) เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการจัดการความรู้ทางการพยาบาลที่มีมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร และการปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  ของหน่วยงานต่างๆ      ซึ่งบุคลากรพยาบาลซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามาใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย โดยที่บุคลากรพยาบาลเอง ก็มีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ดังนั้น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จึงจะต้องดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่ถูกต้อง มีระบบการจัดการความรู้ทั้งจากการปฏิบัติการพยาบาล และการพัฒนาคุณภาพโดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย และเกิดผลดีต่อการรักษาพยาบาล โดยมีบุคลากรพยาบาลของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จำนวน ๑๐๐  คนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มีบรรยายทางวิชาการ และจัดนิทรรศการ ถาม-ตอบอภิปราย  ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สมบัติ  กุสุมาวลี  คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผู้มีความรู้  ความชำนาญ เรื่องการจัดการความรู้ระดับประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายตลอดการประชุม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561          ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ / ศักดา ยอดสิงห์  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด