รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2561
นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ วันไตโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “สตรีไทย ไตสตรอง” ซึ่งในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาโรคไต ประชาชนทุกคน ควรให้ความสนใจเรียนรู้และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่ ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน มาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ กลุ่มงานสุขศึกษา และทีมสหวิชาชีพ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการรณรงค์งานสาธารณสุข วันไตโลก ขึ้น เพื่อให้ประ­ชาชนได้มีโอกาสรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โรค วิถีชีวิตและรับรู้พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องจากการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ทีม สหวิชาชีพ จาก กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงาน    สุขศึกษา กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผู้ป่วยโรคไต (คนต้นแบบ) ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยและญาติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ข่าว / สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ภาพ/ กลุ่มงานสุขศึกษา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด