ประชุมกลุ่มงานเดือนตุลาคม56
วันที่ 17 ต.ค. 56 นายสูติ ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ประชุมประจำเดือน บุคลากรกลุ่มงานสุขศึกษา รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ถ่ายทอดการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ แจ้งให้ทุกคนทราบในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้การนำของ นพ.ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยดำเนินงานภายใต้ KPI 8 ข้อ 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี มี KPI คือ 1. อัตราการติดเชื้อรวมลดลง 2. อัตราการตายรวมลดลง มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น มี KPI คือ 3. โรงพยาบาลมีการพัฒนาด้านความสะอาด อาคาร สถานที่ ห้องน้ำ ในหน่วยงานดีขึ้น 4. หน่วยงานบริการเป้าหมาย มีการพัฒนาระบบประกันเวลาในการให้บริการ มิติที่ 3 การปรับปรุง/ลดขั้นตอนการให้บริการ การประหยัด ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร มี KPI คือ 5. งานสนับสนุนบริการ มีการพัฒนาระบบประกันเวลาในขบวนงานเป้าหมาย 6. ลดต้นทุนวัสดุ(ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์) ลงอย่างน้อย 10 % 7. พัฒนาประสิทธิภาพด้าน ระบบการจัดเก็บรายได้ ทำให้รพ.มีรายได้เพิ่มขึ้น มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี KPI คือ 8. จำนวนผลงานวิชาการและงานวิจัย นำเสนอในระดับประเทศ เพิ่มขึ้น การดำเนินงาน 5 ส.ในหน่วยงาน การดำเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามนโยบายสุขศึกษาของโรงพยาบาล ฯลฯ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด