การตรวจประเมินเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ