โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

Medcenter Ubon

นายแพทย์ เกริก สุวรรณกาฬ

ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ที่เป็นเลิศ 1 ใน 5 ของ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาในกระทรวงสาธารณสุข ภายในปี 2560

พันธกิจ

1. ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ตามปณิธานที่ตั้งไว้
2. พัฒนาองค์กรด้านวิชาการและการบริการทางสาธารณสุข
3. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน
4. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

Overview

Orthopedic Ubon

พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


(๑) ผลิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
(๒) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาด้านออร์โธปิดิกส์ของประชาชนและสังคมไทย
(๓) ให้บริการผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่๑๐ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
(๔) ให้บริการวิชาการด้านออร์โธปิดิกส์ที่เปีนประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสุขภาพปูองกันรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

กลุ่มงานอายุรกรรม

พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร

สาขาอายุรศาสตร์เป็นสาขาที่สำคัญเป็นรากฐานของวิชาการทางการแพทย์อีกทั้งโรคทางอายุรศาสตร์ก็มีความหลากหลายนอกจากนี้ยังเป็นวิชาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างรวดเร็วซึ่งอายุรแพทย์ที่ดีควรมีความรู้ความสามารถในการให้การวินิจฉัยการดูแลรักษาแบบองค์รวมและการพัฒนาความรู้ความสามารถรวมทั้งต่อยอดวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จึงมีพันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตรดังต่อไปนี้

1. ให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ผลิตอายุรแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถมีความเป็นมืออาชีพและมีความสามารถในการสื่อสารและสามารถทำงานเป็นทีมสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพได้

3. มีผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4. ผลิตอายุรแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยผู้ร่วมงานและองค์กร

5. ปลูกฝังการให้ความสำคัญของความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

6. การผลิตอายุรแพทย์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายระบบสุขภาพระดับประเทศเน้นการกระจายอายุรแพทย์ทำงานในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนที่ขาดแคลนอายุรแพทย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยเฉพาะเขตบริการสุขภาพที่ 10

ประวัติศูนย์แพทย์

ในปี พ.ศ. 2538 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงได้รับการประสานงานจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการสอนและฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ในระดับชั้นคลินิกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(The Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctors ; CPIRD) เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค

ในปี พ.ศ. 2545 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้น เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ลำดับที่ 13 ของประเทศ ตามความเห็นชอบของสำนักงานบริหารโครงการ่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข โดยช่วงแรกใช้ห้องสำนักงานและห้องสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ณ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยมีแพทย์ประจำโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และคณาจารย์แพทย์ประจำโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สอนในระดับชั้นคลินิกแก่นักศึกษาแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เจ้าหน้าที่

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

program

รัมภาภัษ หลักคำ

ผช.หน.สนง.ศูนย์แพทย์

program

สุนีย์ จงใจ

นักวิชาการศึกษา

ดูแลงานการเรียนการสอน กุมาร และ อายุรกรรม

program

ฐิตาพร ทานะกิจ

นักวิชาการศึกษา

program

กัลยา ทองใบ

นักวิชาการศึกษา

program

ณัฐวุฒิ วงษ์สิงห์

นักวิชาการศึกษา

program

ศิริราช พิมพบุตร

นักวิชาการศึกษา

program

ทองใบ ศรีแสง

นักวิชาการศึกษา

program

กฤษณ์ วิเศษรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

program

วันวิสา วาภพ

นักวิชาการโสต

program

กัญญาณัฐ ศิลาเกษ

จนท.ศูนย์แพทย์

program

ดวงจันทร์ สินป้อง

จนท.ศูนย์แพทย์

program

รุ่งทิวา อุไรวงค์

จนท.ศูนย์แพทย์

program

อนงค์ ทาจิตต์

จนท.ศูนย์แพทย์

program

อภิญญา พละบุตร

จนท.ศูนย์แพทย์

program

จินตะหรา แสงทอง

จนท.ศูนย์แพทย์

program

พนัดดา นิลบารันต์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ดูแลการเงิน ค่าไฟ

program

ดรุณี ภูลำสัตย์

นักบริหารงานจัดการทั่วไป

ดูแลพัสดุ

ศูนย์แพทย์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

อาคารศูนย์แพทย์, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อ.เมือง, จ.อุบลราชธานี 34000

FAX: 045-319-296

Tel: 086-046-8563