ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
8    2566
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
02
  08:30 น.-16:30 น.
 จัดงานเกษียณข้าราชการ

03
  13:00 น.-16:00 น.
 ทบทวนวิเคราะห์สาเหตุการตายของมารดา

  08:00 น.-16:00 น.
 จัดเก็บเตรียมห้องประชุมหลังงานเกษีย

0405
06
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมโรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมโรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้

07
08
09
  08:00 น.-16:30 น.
 SWOT รพ.เด็ก

  08:00 น.-16:30 น.
 ทดสอบระบบ

  08:00 น.-16:30 น.
 กิจกรรมแพทย์เลี้ยงแพทย์ประจำบ้าน

10
  08:00 น.-16:30 น.
 SWOT รพ.เด็ก

  08:20 น.-16:21 น.
 ทดลองห้อง5

  08:00 น.-16:30 น.
 (ศึกษาดูงาน) คณะแพทย์ม.มหิดล นศ.เวช

11
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมทบทวน Risk management ประจำปี

  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมทบทวน Risk management ประจำปี

  08:00 น.-16:30 น.
 (ศึกษาดูงาน) คณะแพทย์ม.มหิดล นศ.เวช

12
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมทบทวน Risk management ประจำปี

  08:00 น.-16:30 น.
 (ศึกษาดูงาน) คณะแพทย์ม.มหิดล นศ.เวช

1314
1516
17
  08:00 น.-16:30 น.
 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลพบบุคลากร

  08:49 น.-12:51 น.
 ประชุมวิชาการเวชนิทัศน์

  08:49 น.-12:51 น.
 ประชุมวิชาการเวชนิทัศน์

18
  12:00 น.-16:30 น.
 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลพบบุคลากร

19
  08:00 น.-16:00 น.
 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลพบบุคลากร

  08:00 น.-16:00 น.
 เตรียมงานวันพยาบาลสากล

20
  08:00 น.-16:00 น.
 วันพยาบาลสากล

  08:00 น.-16:00 น.
 วันพยาบาลสากล

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์รพ.สรรพสิท

21
  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมวันปิยมหาราช

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์รพ.สรรพสิท

22
  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมวันปิยมหาราช

23
  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมวันปิยมหาราช

  08:00 น.-16:00 น.
 จัดเตรียมห้องประชุมและติดตั้งอุปกรณ

24
  08:00 น.-12:00 น.
 รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการกายภาพบำบัด

25
  08:00 น.-16:00 น.
 smart platform

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมวิชาการกายภาพบำบัด

  08:30 น.-16:30 น.
 สอบสัมภาษณ์บุคลากรใหม่

26
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมฝึกอบรมความรู้ด้านสหกรณ์ให้แก

2728
293031
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973