ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
24    2566
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
02
03
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคห

  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่

04
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคห

  08:00 น.-08:00 น.
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศัก

05
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคห

  08:00 น.-08:00 น.
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศัก

  08:00 น.-16:00 น.
 ตรวจราชการ รอบ 2/2566

06
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคห

  08:00 น.-16:00 น.
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่

  08:00 น.-16:00 น.
 ประเมินจิตวิทยา บุคลากรเข้าใหม่

07
  08:00 น.-16:00 น.
 การพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคห

  08:00 น.-16:00 น.
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่

08
09
10
  14:00 น.-16:00 น.
 ประชุมปฏิคมโรงพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรม Basic Health Counselling

11
  08:00 น.-16:00 น.
 อบรม Basic Health Counselling

12
  14:00 น.-14:00 น.
 ประชุมปฏิคมโรงพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 อบรม Basic Health Counselling

13
  08:00 น.-16:00 น.
 ถอดบทเรียน QA

  14:00 น.-14:00 น.
 ประชุมปฏิคมโรงพยาบาล

  08:00 น.-00:00 น.
 ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล

14
  08:00 น.-16:00 น.
 ผลลัพธ์ทางการพยาบาล

  14:00 น.-14:00 น.
 ประชุมปฏิคมโรงพยาบาล

  08:00 น.-16:00 น.
 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการยุทธศาส

15
16
17
  08:00 น.-16:00 น.
 ผลลัพธ์ทางการพยาบาล

  14:00 น.-16:00 น.
 ผู้ตรวจราชการพบแพทย์

18
19
  08:30 น.-16:30 น.
 ชี้แจงแนวทางการอบรม MIO

  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยนักวิจัย

20
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม multiple turma

  08:00 น.-16:00 น.
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่

21
  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุม multiple turma

  08:00 น.-16:00 น.
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่

22
23
24
  08:30 น.-16:30 น.
 การจัดการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

  08:30 น.-16:30 น.
 การจัดการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

25
  08:30 น.-16:30 น.
 การจัดการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

  08:30 น.-16:30 น.
 การจัดการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการการจัดงาน คอนเสริต

  08:00 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการการจัดงาน คอนเสริต

26
  08:00 น.-16:00 น.
 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา

  08:00 น.-16:09 น.
 อบรมผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

27
  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมบริจาคโลหิตวันพระราชสมภพในหล

  08:00 น.-16:09 น.
 อบรมผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

  14:00 น.-17:00 น.
 ผู้ตรวจราชการพบแพทย์

28
  08:00 น.-16:00 น.
 กิจกรรมบริจาคโลหิตวันพระราชสมภพในหล

29
3031
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-244973 แฟกซ์ 045-244973