ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Abiraterone acetate 250 mg Tablet

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)  Abiraterone acetate 250 mg Tablet

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๔๘,๙๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)   

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

    เป็นเงิน ๑,๘๘๗,๔๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)       

  

 

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Abiraterone acetate 250 mg Tablet

 120 Tabs

24  

๗๗,๐๔๐.๐๐

๑,๘๔๘,๙๖๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา และกำหนดราคากลาง กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/3511  ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่  323 / ๒๕๕๘ ลงวันที่ 28 กันยายน ๒๕๕๘   ได้แก่

๑.

นายวัฒนชัย

อึ้งเจริญวัฒนา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาววันวิสา      

ทองรอง

เภสัชกรชำนาญการ         

กรรมการ

๓.

นางสาววรัญญา

จวนสาง

เภสัชกรปฏิบัติการ         

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

09 ตุลาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด