ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในรายการ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค เพื่อใช้ในกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๑ เครื่อง

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในรายการ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค เพื่อใช้ในกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๑ เครื่อง
 
ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในรายการ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค เพื่อใช้กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๑ เครื่องๆละ ๑๗,๐๐๐ บาท
เป็นเงินจำนวน ๕๒๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)เพื่อใช้ในราชการ ณ โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์อุบลราชธานี
       
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๒๔๔๙๗๓ ต่อ ๑๑๗๖ ในวันและเวลาราชการ 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
(นายชลิต ทองประยูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2558

06 ตุลาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด