ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) Sterile water for injection 100 mL

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Sterile water for injection 100 mL

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๒,๒๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

    เป็นเงิน ๗๒๒,๒๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Sterile water for injection 100 mL

Bott

45,000

16.05

๗๒๒,๒๕๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/504 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

๔.๑ กำหนดจากราคากลางของยา ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง  กำหนดราคากลาง

      ของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่ 111 / ๒๕๕๗ ลงวันที่

8 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้แก่

๑.

นางสาวพลอยรุ้ง

โกมลเวชกุล

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นายนพรัตน์

คุปติธรรมา

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี      

กาญจนวัฒน์                   

เภสัชกรชำนาญการ                  

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

11 เมษายน 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด