ประกาศร่าขอบเขตขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ร่วม) จำนวน ๑๗ ประเภท ๕๐ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
 

          ๑. ความเป็นมา 
                 เนื่องด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรายการ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ร่วม) จำนวน ๑๗ ประเภท ๕๐ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ร่วม) เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ร่วม) มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และให้มีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  (วัสดุการแพทย์ร่วม)  ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘       

          ๒. วัตถุประสงค์ 
                  ๒.๑  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ
                  ๒.๒  เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
                              และศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพ  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี   
                  ๒.๓  เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ร่วม) มีใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอตลอดเวลา
                  ๒.๔  เพื่อให้ได้เวชภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน ราคาเดียวกัน
                            ในระดับจังหวัด
 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                      เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ร่วม) 17 ประเภท 50 รายการ.pdf
                      เวชภัณร่วม จำนวน 17 ประเภท 50 รายการ.pdf
                      เวชภัณร่วม จำนวน 17 ประเภท 50 รายการ (ใหม่).pdf
                      เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์ร่วม) จำนวน 17 ประเภท 50 รายการ.doc.pdf
                      บัญชีรายการประกวดราคา เวชภัณฑ์ร่วม 16 ประเภท 50 รายการ (รอบที่ 2) แนบ TOR.pdf
                      บัญชีรายการประกวดราคา เวชภัณฑ์ร่วม 16 ประเภท 50 รายการ (รอบที่ 2) แนบ TOR1.pdf

          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                 ๕.๑ ระยะเวลาในการดำเนินการจัดหา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
     อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙   รวมระยะเวลา ๑๒๐ วัน
              ๕.๒ ระยะเวลาตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน
 

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                     กำหนดเวลาใช้พัสดุ  กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  หรือนับถัดจากวันที่ออกใบสั่งซื้อ 
 

          ๗. วงเงินในการจัดหา 
                      เงินงบประมาณโครงการ ๔๔,๔๑๙,๒๘๔.๐๐ บาท
                      ราคากลาง ๔๔,๔๑๙,๒๘๔.๐๐ บาท

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
                      สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
                      โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๓ ต่อ ๑๑๗๖
                      โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๔
                      เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

08 มิถุนายน 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด