ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔ โรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔ โรงพยาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)


                 จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔ โรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๙๙๒,๓๖0.๓๒ บาท (ยี่สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทสามสิบสองสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

 

                ๑. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์                         จำนวน  ๓,๒๘๑,๒๘๗   ลูกบาศก์เมตร
                  ๒. โรงพยาบาลวารินชำราบ                                 จำนวน      ๑๙๗,๐๗๕  ลูกบาศก์เมตร
                  ๓. โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ             จำนวน      ๑๖๔,๕๖๖  ลูกบาศก์เมตร
                  ๔. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม                 จำนวน      ๒๑๘,๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร

                                   จำนวน ๔ โรงพยาบาล รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓,๘๖๑,๕๖๘  ลูกบาศก์เมตร

 

 

 


                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
 

๒ /ผู้ยื่นข้อเสนอ...

                                                                     

                                                                      -๒-
 


                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕ ๒๕๔ ๙๐๖,๐๔๕ ๓๑๙ ๒๐๐ ต่อ ๑๓๖๘ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sunpasit.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

 

 
 
 
 
 

 

(นายสฤษดิ์  วิฑูรย์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 
 

 

 

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

                                                                                  
 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

สำเนาถูกต้อง

 

บุษดี แก้วกันยา

(นางบุษดี แก้วกันยา)

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

 โดย นางบุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘๙/๒๕๖๔

 

05 สิงหาคม 2564

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด