ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๔ จำนวน ๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  การประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)ยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๔ จำนวน ๑ รายการ         

                    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

1

Tigecycline 50 mg for injection

  / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

    เป็นเงิน ๑๕,๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

1

Tigecycline 50 mg for injection

1

 Vial

7,500

๒,๐๙๗.๒๐

15,729,000.00

             

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา และกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๔ จำนวน ๑ รายการ  รายงานไว้ในการจัดทำรายงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา และกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ที่ อบ ๐๐๓๒.๑๒๓/๖๗๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดแหล่งที่มาของราคากลาง ในแต่ละรายการดังนี้

   ๔.๑ รายการที่ ๑  เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 145/2558  ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่ 160 / ๒๕๕๘ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยา และกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๔ จำนวน ๑ รายการ  ได้แก่

๑.

นางสุวัตถิยา

กิจศรัณย์

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางรัชนี

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ                   

กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี      

กาญจนวัฒน์                   

เภสัชกรชำนาญการ                   

กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

05 มิถุนายน 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด