ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยยานพาหนะ และสร้างอาคารจอดรถ ตามแบบเลขที่ ๑๐/๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

       

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยยานพาหนะ

และสร้างอาคารจอดรถ ตามแบบเลขที่ ๑๐/๖๔ จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

***********************

 

                   ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยงาน

พาหนะ และสร้างอาคารจอดรถ ตามแบบเลขที่ ๑๐/๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น

,๒๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

                    เนื่องจาก มีการกำหนดราคากลางคลาดเคลื่อนจากเนื้องานจริง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงเห็น

ควรทบทวนราคากลางใหม่

                    จังหวัดอุบลราชธานี  พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว  เพื่อทบทวนราคากลาง และจะดำเนินการจัดจ้างใหม่ต่อไป

  

                                                                  ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

  

                                                                        (นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

                                                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                          ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

             

16 กุมภาพันธ์ 2564

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด