ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ในรายการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจ สวนหัวใจระนาบเดี่ยว ยี่ห้อ GE Healthcare รุ่น Innova IGS 520 หมายเลขเครื่อง M2-18-065 เลขครุภัณฑ์ 6515-027-2009/0006/2562 ID:778

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๓๑๒๐๐๓๑๒๑๙) ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๓๑๒๐๐๔๔๓๐๖จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจ สวนหัวใจระนาบเดี่ยว ยี่ห้อ GE Healthcare รุ่น Innova IGS ๕๒๐ หมายเลขเครื่อง M๒-๑๘-๐๖๕ เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๗-๒๐๐๙/๐๐๐๖/๒๕๖๒ ID๗๗๘๙๓ ของห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด (แบบรวมอะไหล่) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐๑๒/๒๕๖๓


 
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

06 มกราคม 2564

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด