ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในรายการ เครื่องกระตุกหัวใจสำหรับการผ่าตัดหัวใจ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในรายการ เครื่องกระตุกหัวใจสำหรับการผ่าตัดหัวใจ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ในรายการ เครื่องกระตุกหัวใจสำหรับการผ่าตัดหัวใจ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
               เครื่องกระตุกหัวใจสำหรับการผ่าตัดหัวใจ จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฎิบัติราขการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
นิตยา สารสมัคร
(นาง นิตยา สารสมัคร)
เจ้าพนักงานพัสดุ(พนักงานราชการ)
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

30 พฤศจิกายน 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด