ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๕ จำนวน ๓ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๕ จำนวน ๓ รายการ

    ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Antihemophilic factor VIII 250 IU Injection

Carboplatin 450 mg Injection

Zoledronic acid 4 mg injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙,๔๐๕,๕๒๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

    เป็นเงิน   ๑๙,๔๐๕,๕๒๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

  

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Antihemophilic factor VIII 250 IU Injection

1

VIAL

๕,๐๐๐

2,985.30

๑๔,๙๒๖,๕๐๐.๐๐

Carboplatin 450 mg Injection

1

VIAL

๒,๐๐๐

1,250.83

๒,๕๐๑,๖๖๐.๐๐

Zoledronic acid 4 mg injection

1

VIAL

๑๖๐

12,358.50

๑,๙๗๗,๓๖๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ. ๐๐๓๒.๑๒๓/๑๖๖๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.๑ รายการที่ ๑ และ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

๔.๒ รายการที่ ๒   เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงกำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่  46๖ / 2557  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๐๕๘ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๕๘  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๕ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่

๑.นายสุรศักดิ์

สวัสดิ์นะที

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ

๒.นางสาววันวิสา    

ทองรอง

เภสัชกรชำนาญการ                   

กรรมการ

๓.นายภานุมาศ     

เยาวศรี

เภสัชกรปฏิบัติการ                   

กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

27 พฤษภาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด