ประกาศจ่ังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ  จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จ่ังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยเงินงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และเงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
๑.  ยูนิตทำฟันจำนวน๑  เครื่อง
๒.  เครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตรและความดัน ขนาดกลางจำนวน๕  เครื่อง
๓.  เครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื่องจำนวน๑  เครื่อง
๔.  ตู้อบเด็กจำนวน๑  ตู้
๕.  เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบจำนวน๑  เครื่อง
๖.  ครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดจำนวน๑  เครื่อง
๗.  เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์จำนวน๓  เครื่อง
๘.  เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูงจำนวน๑  เครื่อง
๙.  เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบตัด ปั่น ดูด ด้วยความเร็วสูงจำนวน๑  เครื่อง
๑๐.  เครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูดจำนวน๑  เครื่อง
๑๑.  เครื่องมือรักษาด้วยการช่วยการเคลื่อนไหวทั้งมือและเท้าจำนวน๑  เครื่อง
๑๒.  กล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์อ็อฟติกจำนวน๑  เครื่อง
๑๓.  ตู้ผสมยาเคมีบำบัด แบบพื้นฐานจำนวน๑  เครื่อง
๑๔.  เครื่องตรวจอวัยวะภายในผ่านทางทวารหนักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีจำนวน๑  เครื่อง
๑๕.  ตู้ผสมยาเคมีบำบัด แบบขั้นสูงจำนวน๒  เครื่อง
๑๖.  เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงจำนวน๑  เครื่อง
๑๗.  เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับจำนวน๑  เครื่อง
๑๘.  เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจำนวน๑  เครื่อง
๑๙.  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตรจำนวน๑  เครื่อง
๒๐.  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและดำส่วนกลาง และระดับออกซิเจนในเลือดจำนวน๑  เครื่อง

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จ่ังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๒๔๔๙๗๔,๐๔๕-๒๔๔๙๗๓ ต่อ ๑๑๗๖,๑๔๒๘ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง จ่ังหวัดอุบลราชธานี ผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยจ่ังหวัดอุบลราชธานีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sunpasit.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
 
 
 
 
 
 
สฤษดิ์ วิฑูรย์ 
(นายสฤษดิ์ วิฑูรย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
บุษดี แก้วกันยา
(นางบุษดี แก้วกันยา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
 โดย นางบุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘๐/๒๕๖๓
 

22 กันยายน 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด