ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้กับเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๙ รายการ

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้กับเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๙ รายการ
 
             จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้กับเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ จำนวน ๙ รายการ ตามรายการ ดังนี้ 
                               ๑.)     Bluing Reagent จำนวน ๓๐ ขวด (บรรจุ ๒๕๐ สไลด์/ขวด) ๆละ ๒,๑๔๐ บาท
เป็นเงินจำนวน ๖๔,๒๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
                               ๒.)    CC๑ จำนวน ๑๓ ขวด (บรรจุ ๒ ลิตร/ขวด) ๆละ ๘,๕๖๐ บาท เป็นเงินจำนวน
๑๑๑,๒๘๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
                                ๓.)    EZ Prepจำนวน ๑๘ ขวด (บรรจุ ๒ ลิตร/ขวด) ๆละ ๗,๔๙๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๓๔,๘๒๐ บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
                                ๔.)    Ebar Refill จำนวน ๕ ห่อ (บรรจุ ๕x๕๐๐ แผ่น/ห่อ) ๆละ ๑๙,๗๙๕ บาทเป็นเงินจำนวน ๙๘,๙๗๕ บาท (เก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
                                ๕.)    Hematozylin II จำนวน ๓๐ ขวด (บรรจุ ๒๕๐ สไลด์/ขวด) ๆละ ๓,๒๑๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๙๖,๓๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
                                ๖.)     LCSจำนวน  ๕๙ ขวด (บรรจุ ๒ ลิตร/ขวด) ๆละ ๑,๖๐๕  บาท เป็นเงินจำนวน ๙๔,๖๙๕ บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
                                 ๗.)    Reaction Buffer จำนวน  ๓๒ ขวด (บรรจุ ๒ ลิตร/ขวด) ๆละ ๑,๗๑๒ บาท เป็นเงินจำนวน ๕๔,๗๘๔ บาท (ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
                                ๘.)     SSCจำนวน ๕ ขวด (บรรจุ ๒ ลิตร/ขวด) ๆละ ๑,๗๑๒ บาท เป็นเงินจำนวน ๘,๕๖๐ บาท (แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
                                 ๙.)    Ultra View DAB Kit จำนวน  ๓๐ ห่อ (บรรจุ ๒๕๐ สไลด์/ห่อ) ๆละ ๓๒,๖๓๕ บาท เป็นเงินจำนวน ๙๗๙,๐๕๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                                 รวม ๙ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑,๖๔๒,๖๖๔ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น ๕ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๒๔๔๙๗๔ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
(นายชลิต ทองประยูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 093/2558

 

26 พฤษภาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด