ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

 

   ๑.    สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือด จำนวน ๕๐๐ ชุด
   ๒.    สายสวนหัวใจตรวจโดยการฉีดสี จำนวน ๓,๐๐๐ ชิ้น
   ๓.    สายสวนขยายหลอดเลือดโคโรนารี่กรอกกากเพชร จำนวน ๑๕๐ ชิ้น
   ๔.    สายสวนขยายหลอดเลือดโคโรนารี่กรอกกากเพชร จำนวน ๒๐๐ ชิ้น
   ๕.    ลวดนำสายสวนโคโรนารี่หัวกรอกากเพชร จำนวน ๑๕๐ ชิ้น
   ๖.    สายสวนที่มีบอลลูนติดใบมีดรักษาหลอดเลือด จำนวน ๒๕ ชิ้น
   ๗.    สายสวนหลอดเลือดหัวใจแก้ไขอุดตันด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน ๓๐๐ ชุด
   ๘.    ลวดนำสายสวนสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ที่ตันชนิดเรื้อรัง จำนวน ๑,๐๐๐ เส้น
   ๙.    สายสวนและอุปกรณ์ป้องกันลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดส่วนปลาย (Emboshield NAV6 Embolic Protection System) จำนวน ๒๐ ชุด
   ๑๐.    สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra-Aortic Balloon Catheter) จำนวน ๑๐๐ ชุด
   ๑๑.    สายสวนขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูนอินนูเอ้ จำนวน ๔๐ ชุด
   ๑๒.    สายสวนหลอดเลือดนำทางเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจ จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด
   ๑๓.    สายสวนหลอดเลือดสำหรับฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารี่ผ่านหลอดเลือดเรเดียล จำนวน ๓๐๐ ชิ้น
   ๑๔.    สายลวดนำสายสวนหลอดเลือดที่มีความลื่นมากเป็นพิเศษ จำนวน ๘๐๐ ชิ้น
   ๑๕.    ลวดนำสายสวนหลอดเลือดเพื่อการวินิจฉัยที่มีความลื่นมากเป็นพิเศษ จำนวน ๘๐๐ ชิ้น

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๒๕ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น ๕ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๓ ต่อ ๑๑๗๖ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 
 
(นายชลิต ทองประยูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 092/2558

26 พฤษภาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด