ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรายการ จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฉลากยา จำนวน ๑๕,๐๐๐ ม้วน

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ในรายการ จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฉลากยา  จำนวน  ๑๕,๐๐๐  ม้วน 
   
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายการ จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฉลากยา จำนวน ๑๕,๐๐๐ ม้วน ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท  (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๓๐๘๐๐๐๒๗๐๐) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๓๐๘๐๐๐๓๓๔๑จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดฉลากยา จำนวน ๑๕,๐๐๐ ม้วน๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐๑๐/๒๕๖๓


 
 
 มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 

17 สิงหาคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด