ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ในรายการสายสวนหัวใจตรวจโดยการฉีดสี (ครั้งที่ 2)

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด
ในรายการสายสวนหัวใจตรวจโดยการฉีดสี (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
*****************************
 

                         ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ในรายการสายสวนหัวใจตรวจโดยการฉีดสี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๓๓/๒๕๖๓     ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ ในรายการสายสวนหัวใจตรวจโดยการฉีดสี จำนวน ๓,๐๐๐ ชุดๆละ ๕๓๒  บาท เป็นเงินจำนวน ๑,๕๙๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาเพียงรายเดียว
                          จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 
 
 

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง บุษดี แก้วกันยา) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

03 กรกฎาคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด