ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ชุดที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ชุดที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ

ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี

……………………………………………………………………

  1. ความเป็นมา

เนื่องด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)    

กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ชุดที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้สำหรับบริการผู้ป่วย

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับบริการผู้ป่วย และมีเวชภัณฑ์ (ยา) ใช้ตลอดทั้งปี ไม่ขาดแคลนยา

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง

       เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

       ทางราชการ

            ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ

       ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวด

       ราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

        อย่างเป็นธรรม

             ๓.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

       เว้นแต่รัฐบาลผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

              ๓.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง

       บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

              ๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

       อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

       กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

             ๓.๗  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น

       บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑  เวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ชุดที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

Gabapentin 400 mg capsule

Cap.

๗๘,๐๐๐

Hydroxychloroquine sulfate 200 mg tablet

Tab.

๒๔๐,๐๐๐

Lidocaine 25 mg + Prilocaine 25 mg cream, 30 gm

Tube

๑,๕๐๐

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

Pregabalin 75 mg Capsule

Cap.

๘๙,๖๐๐

 

           ๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์(ยา) แต่ละรายการ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายนี้

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ระยะเวลา ๑ ปี หลังลงนามสัญญาฯ

6. ระยะเวลาส่งมอบของ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันออกใบสั่งซื้อตามจำนวนในใบสั่งซื้อแต่ละครั้ง

7. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อในรายการเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ชุดที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

 

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

วงเงิน (บาท)

Gabapentin 400 mg capsule

๒,๒๕๐,๓๐๐.๐๐

Hydroxychloroquine sulfate 200 mg tablet

๒,๔๐๓,๖๔๘.๐๐

Lidocaine 25 mg + Prilocaine 25 mg cream, 30 gm

๑,๐๐๓,๑๒๕.๐๐

Pregabalin 75 mg Capsule

๓,๘๔๓,๔๔๐.๐๐

          รวมเงินงบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้ ๙,๕๐๐,๕๑๓.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)

      ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ตามรายการยาที่จัดซื้อดังนี้

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

การเสนอลดราคาขั้นต่ำ(Minimum Bid)

ครั้งละไม่น้อยกว่า(บาท)

จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา

การเสนอลดราคาครั้งถัดไปต้องเสนอลดราคา

ครั้งละไม่น้อยกว่า(บาท)

จากราคาครั้งสุดท้าย

ที่เสนอลดแล้ว

Gabapentin 400 mg capsule

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

Hydroxychloroquine sulfate 200 mg tablet

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

Lidocaine 25 mg + Prilocaine 25 mg cream, 30 gm

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

Pregabalin 75 mg Capsule

๗,๐๐๐

๗,๐๐๐

 

8. รายละเอียดอื่นๆ

ผู้เสนอแนะ  วิจารณ์  หรือมีความเห็น  ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)  

หรือทางเว็บไซด์  มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย ตาม

รายละเอียดดังนี้

๘.๑  www.sunpasit.go.th

๘.๒  โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๓-๘๔ ต่อ ๑๓๖๘  โทรสารหมายเลข  ๐-๔๕๒๕-๔๙๐๖

    ๘.๓  ที่อยู่ :  กลุ่มงานเภสัชกรรม  ตึกผู้ป่วยนอก (เดิม) ชั้น ๕   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

                         เลขที่ ๑๒๒ ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

 

เอกสารแนบประกอบ

๑.  ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ

     ชุดที่ ๓ จำนวน ๔ รายการ ของ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี                จำนวน   ๓  แผ่น

๒.   คุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ (ยา)  จำนวน ๔ รายการ                                    จำนวน  ๑๑  แผ่น

๓.   เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ A ๒๔/๒๕๕๘                  จำนวน  ๑๐  แผ่น

๔.   เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคา                                                    จำนวน  ๕ แผ่น

 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

วันสิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์      วันที่  ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

30 เมษายน 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด