ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ในรายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง (ซื้อทดแทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ในรายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๑ เครื่อง (ซื้อทดแทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ในรายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๑ เครื่อง (ซื้อทดแทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  
 
มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
บุษดี แก้วกันยา
(นางบุษดี แก้วกันยา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
 โดย นางบุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

18 มิถุนายน 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด