เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ในรายการถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทุกขนาด

( สำเนา )

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกาศประกวดราคาซื้อ

วัสดุการแพทย์ในรายการถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทุกขนาด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

........................................................................................

                                  ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์  ในรายการ
ถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทุกขนาดด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และประกาศ จังหวัดอุบลราชธานีเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งผู้เสนอราคาต่ำสุด คือบริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด เสนอราคาถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทุกขนาดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔,๙๐๓,๔๒๒.๓๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์)

                                 ปรากฏว่าผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ เนื่องจากปัญหาโรคระบาดจากไวรัสโคโรน่า(Covid-๑๙)  หากดำเนินการต่อ ผู้ขายมิอาจส่งมอบพัสดุได้ตามสัญญา อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้

                                 จังหวัดอุบลราชธานี จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาต่ำรายถัดไป คือบริษัทโอเร็กซ์เทรรดิ้งจำกัดเสนอราคาถุงมือชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทุกขนาดจำนวน๓,๖๔๓,๕๐๐ คู่เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น๔,๙๙๐,๑๓๗.๖๐บาท(สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)

                                 จังหวัดอุบลราชธานี ขอยกเลิกประกาศดังกล่าวและขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุดใหม่

ประกาศ ณ วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

   

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง

 

(นาง บุษดี แก้วกันยา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

01 มิถุนายน 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด