ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ในรายการกระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาด ๓ ml (ครั้งที่ ๒)


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ในรายการกระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาด ๓ ml (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
                    ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ในรายการกระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาด ๓ ml (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น
                    กระบอกฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาด ๓ ml. จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ ชิ้นๆละ ๑.๐๓ บาท
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชูมิตร ๑๙๖๗ จำกัด            
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
บุษดี แก้วกันยา
(นาง บุษดี แก้วกันยา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

29 พฤษภาคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด