ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖,๔๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
 

          ๑. ความเป็นมา 
              จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖,๔๐๐ ตารางเมตร  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลังงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน ๓๑๗,๐๗๙,๒๐๐  บาท  (สามร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
     ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ   ๖๓,๔๑๕,๙๐๐ บาท
     ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ ๑๒๖,๘๓๑,๗๐๐ บาท
     ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผูกพันงบประมาณ ๑๒๖,๘๓๑,๖๐๐ บาท        

          ๒. วัตถุประสงค์ 
                      ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖,๔๐๐ ตารางเมตร  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง  สำหรับขยายพื้นที่ส่วนสนับสนุนบริการให้เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อเพิ่มศักยภาพของการบริการทั้งด้านการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ และการบริการทุกด้านของโรงพยาบาล
 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                (๑)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
               (๒)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
               (๓)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม         
              (๔)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
              (๕)  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)  ต่อหนึ่งสัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
            (๖)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
            (๗)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
            (๘)  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                      ประกาศราคากลาง ปปช.pdf
                      ร่าง TOR.pdf
                      ร่าง ประกาศ.pdf
                      ร่าง เอกสาร.pdf
                      ปร 6 (ปร 5ก+ปร5ข).pdf
                      ปร 4 (1-10).pdf
                      ปร 4 (11-20).pdf
                      ปร 4 (21-28).pdf
                      ปร 5(ก).pdf
                      ปร 5(ข).pdf
     ๔.๑  แบบอาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ตามแบบเลขที่ ๑๐๙๒๖                        จำนวน ๒๕๕  แผ่น
     ๔.๒ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓                                                            จำนวน     ๑ เล่ม
     ๔.๓ รายการผลิตภัณฑ์วัสดุฯ เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓                                        จำนวน     ๑ เล่ม
     ๔.๔ งานสถาปัตยกรรม  เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓ และ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓             จำนวน     ๑ เล่ม
     ๔.๕ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓ และ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓   จำนวน    ๑ เล่ม
     ๔.๖ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓                            จำนวน    ๑ เล่ม
     ๔.๗ งานวิศวกรรมโครงสร้าง เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓ และ ก.๑๔๑/ก.ย./๕๓     จำนวน    ๑ เล่ม
     ๔.๘ งานวิศวกรรมเครื่องกล เอกสารเลขที่ ก.๑๕๓/ก.ย./๕๓ , ก.๑๔๙/ก.ย./๕๓            จำนวน    ๑ เล่ม
            ก.๑๕๐/ก.ย./๕๓ , ก.๑๕๒/ก.ย./๕๓ , ก.๑๕๑/ก.ย./๕๓
 

          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                     ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ – พฤษภาคม  ๒๕๕๘
 

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                      จำนวนงวดในการส่งมอบ ๒๓ งวด
                      งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑.๑ ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวาง (ถ้ามี) ๑.๒ ปักผัง, ทดสอบดิน ๑.๓ ทำงานเสาเข็มเจาะ ๑.๔ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
                      งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๒.๑ ก่อสร้างฐานราก ๒.๒ หล่อเสาตอม่อ ๒.๓ ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ๒.๔ หล่อช่องลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๑ ๒.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ในส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต ๒.๖ กลบดินหลุมฐานราก ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
                      งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๓.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๑ ๓.๒ หล่อคาน ? พื้น คสล. ชั้นที่ ๑ ๓.๓ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๑ ๓.๔ หล่อผนังช่องลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๒ ๓.๕ หล่อเสารับชั้นที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                      งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๔.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๒ ๔.๒ หล่อคาน ? พื้น คสล. ชั้นที่ ๒ ๔.๓ หล่อผนังช่องลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๓ ๔.๔ หล่อพื้น POST - TENSION ชั้นที่ ๒ ๔.๕ หล่อเสารับชั้นที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
                      งวดที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๕.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๓ ๕.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๒ ๕.๓ หล่อผนังช่องลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๔ ๕.๔ หล่อคาน ? พื้น คสล. ชั้นที่ ๓ ๕.๕ หล่อพื้น POST - TENSION ชั้นที่ ๓ ๕.๖ หล่อเสารับชั้นที่ ๔ ๕.๗ ก่อผนังอิฐ และติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๑ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๖.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๔ ๖.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๓ ๖.๓ หล่อผนังช่องลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๕ ๖.๔ หล่อคาน ? พื้น คสล. ชั้นที่ ๔ ๖.๕ หล่อพื้น POST - TENSION ชั้นที่ ๔ ๖.๖ หล่อเสารับชั้นที่ ๕ ๖.๗ ก่อผนังอิฐ และติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๖.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล, ท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๗.๑ จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ๗.๒ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๕ ๗.๓ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๔ ๗.๔ หล่อผนังช่องลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๖ ๗.๕ หล่อคาน ? พื้น คสล. ชั้นที่ ๕ ๗.๖ หล่อพื้น POST - TENSION ชั้นที่ ๕ ๗.๗ หล่อเสารับชั้นที่ ๖ ๗.๘ ก่อผนังอิฐ และติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๗.๙ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล , ท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๘ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๘.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๖ ๘.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๕ ๘.๓ หล่อผนังช่องลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๗ ๘.๔ หล่อคาน ? พื้น คสล. ชั้นที่ ๖ ๘.๕ หล่อพื้น POST - TENSION ชั้นที่ ๖ ๘.๖ หล่อเสารับชั้นที่ ๗ ๘.๗ ก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๘.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล , ท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๙ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๙.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๗ ๙.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๖ ๙.๓ หล่อผนังช่องลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๘ ๙.๔ หล่อคาน ? พื้น คสล. ชั้นที่ ๗ ๙.๕ หล่อพื้น POST - TENSION ชั้นที่ ๗ ๙.๖ หล่อเสารับชั้นที่ ๘ ๙.๗ ก่อผนังอิฐ และติดตั้งวงกบชั้นที่ ๕ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๙.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล , ท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑๐.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๘ ๑๐.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๗ ๑๐.๓ หล่อผนังช่องลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๙ ๑๐.๔ หล่อคาน ? พื้น คสล. ชั้นที่ ๘ ๑๐.๕ หล่อพื้น POST - TENSION ชั้นที่ ๘ ๑๐.๖ หล่อเสารับชั้นที่ ๙ ๑๐.๗ ก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ ๖ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๑๐.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล , ท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๑๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑๑.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๙ ๑๑.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๘ ๑๑.๓ หล่อผนังช่องลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๑๐ ๑๑.๔ หล่อคาน ? พื้น คสล. ชั้นที่ ๙ ๑๑.๕ หล่อพื้น POST - TENSION ชั้นที่ ๙ ๑๑.๖ หล่อเสารับชั้นที่ ๑๐ ๑๑.๗ ก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ ๗ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๑๑.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล , ท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๖ ๑๑.๙ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๑,๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๑๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑๒.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๑๐ ๑๒.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๙ ๑๒.๓ หล่อผนังช่องลิฟท์ถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า ๑๒.๔ หล่อคาน ? พื้น คสล. ชั้นที่ ๑๐ ๑๒.๕ หล่อพื้น POST - TENSION ชั้นที่ ๑๐ ๑๒.๖ หล่อเสารับชั้นดาดฟ้า ๑๒.๗ ก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ ๘ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๑๒.๘ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล, ท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๗ ๑๒.๙ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๓,๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๑๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑๓.๑ เดินท่อและฝัง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า ๑๓.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๑๐ ๑๓.๓ หล่อคาน ? พื้น คสล. ชั้นดาดฟ้า ๑๓.๔ หล่อพื้น POST - TENSION ชั้นดาดฟ้า ๑๓.๕ หล่อเสารับคานชั้นหลังคา ๑๓.๖ ก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ ๙ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๑๓.๗ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล, ท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๘ ๑๓.๘ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๕,๖ ๑๓.๙ เดินท่อระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๑,๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๑๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑๔.๑ หล่อบันไดขึ้นชั้นดาดฟ้า ๑๔.๒ หล่อคาน ? พื้น ชั้นหลังคา ๑๔.๓ หล่อเสารับโครงหลังคา ๑๔.๔ ติดตั้งโครงหลังคา ๑๔.๕ ก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นที่ ๑๐ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๑๔.๖ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๗, ๘ ๑๔.๗ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล, ท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๙ ๑๔.๘ เดินสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๑, ๒ ๑๔.๙ เดินท่อระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๓,๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๑๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑๕.๑ ติดตั้งวัสดุมุงหลังคา ๑๕.๒ ก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบชั้นส่วนที่เหลือ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ๑๕.๓ เดินท่อระบบประปา-สุขาภิบาล, ท่อระบบดับเพลิงส่วนที่เหลือ ๑๕.๔ เดินสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๓, ๔ ๑๕.๕ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑, ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างอื่น ๆ) ๑๕.๖ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๙,๑๐ ๑๕.๗ บุกระเบื้องเคลือบผนัง ชั้นที่ ๑,๒ ๑๕.๘ ติดตั้งผนังสำเร็จรูป PRECAST CONCRETE ชั้นที่ ๑,๒,๓,๔ ๑๕.๙ เดินท่อระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๕,๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๑๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑๖.๑ เดินสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๕, ๖ ๑๖.๒ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๓, ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างอื่น ๆ) ๑๖.๓ ฉาบปูนภายในส่วนที่เหลือ ๑๖.๔ ฉาบปูนภายนอก ชั้นที่ ๑,๒,๓,๔ ๑๖.๕ บุกระเบื้องเคลือบผนังชั้นที่ ๓,๔ ๑๖.๖ ติดตั้งผนังสำเร็จรูป PRECAST CONCRETE ชั้นที่ ๕,๖,๗,๘ ๑๖.๗ เดินท่อระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๗,๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๑๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑๗.๑ เดินสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๗,๘ ๑๗.๒ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๕, ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างอื่น) ๑๗.๓ บุกระเบื้องเคลือบผนังชั้นที่ ๕, ๖ ๑๗.๔ ฉาบปูนภายนอก ชั้นที่ ๕, ๖, ๗, ๘ ๑๗.๕ ติดตั้งผนังสำเร็จรูป PRECAST CONCRETE ส่วนที่เหลือ ๑๗.๖ เดินท่อระบบปรับอากาศและระบายอากาศส่วนที่เหลือ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๑๘ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑๘.๑ เดินสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้าส่วนที่เหลือ ๑๘.๒ ฉาบปูนภายนอก ส่วนที่เหลือ ๑๘.๓ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๗, ๘ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่นๆ) ๑๘.๔ บุกระเบื้องเคลือบผนังชั้นที่ ๗, ๘ ๑๘.๕ ทำผิวพื้น ชั้นที่ ๑, ๒, ๓ ๑๘.๖ ติดตั้งวงกบอลูมิเนียม ชั้นที่ ๑, ๒, ๓ ๑๘.๗ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท , ผนังเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม ชั้นที่ ๑,๒,๓,๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๑๙ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑๙.๑ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๙,๑๐ และส่วนที่เหลือ ๑๙.๒ บุกระเบื้องเคลือบผนังชั้นที่ ๙,๑๐ ๑๙.๓ ทำผิวพื้น ชั้นที่ ๔, ๕, ๖ ๑๙.๔ ติดตั้งวงกบอลูมิเนียม ชั้นที่ ๔, ๕, ๖ ๑๙.๕ ติดตั้งวงกบประตูลิฟท์ ๑๙.๖ ตกแต่งผนังหน้าลิฟท์ ชั้นที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ๑๙.๗ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ๑๙.๘ ทาสีรองพื้นภายในชั้นที่ ๑,๒,๓,๔,๕ ๑๙.๙ ติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ด โครงเหล็กกล่อง ๑๙.๑๐ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท , ผนังเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม ชั้นที่ ๕,๖,๗,๘ ๑๙.๑๑ ติดตั้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๒๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๒๐.๑ ติดตั้งวงกบอลูมิเนียมชั้นที่ ๗, ๘, ๙ ๒๐.๒ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ ๒๐.๓ ทำผิวพื้น ชั้นที่ ๗, ๘ และ ๙ ๒๐.๔ ตกแต่งผนังหน้าลิฟท์ส่วนที่เหลือ ๒๐.๕ ทาสีรองพื้นภายในส่วนที่เหลือ ๒๐.๖ ทาสีรองพื้นภายนอก ชั้นที่ ๑,๒,๓,๔,๕ ๒๐.๗ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท , ผนังเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียม ส่วนที่เหลือ ๒๐.๘ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ? สวิทซ์ ? ปลั๊ก ชั้นที่ ๑,๒,๓,๔ ๒๐.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ ๔,๕,๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๒๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๒๑.๑ ทำผิวพื้นส่วนที่เหลือ ๒๑.๒ ติดตั้งวงกบอลูมิเนียมส่วนที่เหลือ ๒๑.๓ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ? สวิทช์ ? ปลั๊ก ชั้นที่ ๕,๖,๗,๘ ๒๑.๔ ติดตั้งงานประตู ? หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑, ๒, ๓, ๔ ๒๑.๕ ติดตั้งงานกระจกชั้นที่ ๑, ๒, ๓, ๔ ๒๑.๖ ทาสีรองพื้นภายนอกส่วนที่เหลือ ๒๑.๗ ทาสีภายใน ชั้นที่ ๑,๒,๓,๔,๕ ๒๑.๘ ติดตั้งผนัง , ฝ้าเพดาน ห้องคลีนรูม ๒๑.๙ ติดตั้งผนัง , ฝ้าเพดาน ห้องเย็น ๒๑.๑๐ ติดตั้งงาน BUSDUCT พร้อมอุปกรณ์ ๒๑.๑๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่วนที่เหลือ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๒๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๒๒.๑ ติดตั้งลิฟท์พร้อมระบบควบคุม (ยกเว้นทดสอบ) ๒๒.๒ ติดตั้งงานประตู ? หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ชั้นที่ ๕,๖,๗,๘ ๒๒.๓ ติดตั้งงานกระจก ชั้นที่ ๕,๖,๗,๘ ๒๒.๔ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ? สวิทช์ ? ปลั๊ก ส่วนที่เหลือ ๒๒.๕ ทาสีภายในส่วนที่เหลือ ๒๒.๖ ทาสีภายนอกชั้นที่ ๑,๒,๓,๔,๕ ๒๒.๗ ติดตั้งปั๊มน้ำและปั๊มดับเพลิง และระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือ ๒๒.๘ ติดตั้งระบบดับเพลิงส่วนที่เหลือ ๒๒.๙ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๒๒.๑๐ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าส่วนที่เหลือ ๒๒.๑๑ ติดตั้งงานระบบปรับอากาศส่วนที่เหลือ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
                      งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

          ๗. วงเงินในการจัดหา 
                      เงินงบประมาณโครงการ ๓๑๗,๐๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท
                      ราคากลาง ๓๒๙,๙๓๑,๙๐๐.๐๐ บาท

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
                      สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เลขที่ ๑๒๒ ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
                      โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๔๔๙๗๓ ต่อ ๑๑๗๖
                      โทรสาร ๐๔๕-๒๔๔๙๗๔
                      เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

                      วันที่ประกาศ    10/04/2558     วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์     20/04/2558

          

10 เมษายน 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด