ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Acyclovir 500 mg injection or for injection

Clindamycin phosphate 600 mg Injection

Fluconazole 200 mg Injection

Levofloxacin 750 mg Injection

Piperacillin 4 gm and Tazobactam 500 mg for injection

Raltegravir 400 mg Tablet

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๖๒๒,๗๖๒.๒๐ บาท (เก้าล้านหกแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาท

    ยี่สิบสตางค์)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 

    เป็นเงิน ๑๑,๙๐๐,๘๘๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Acyclovir 500 mg injection or for injection

Vial

,๒๐๐

,๗๒๘.๐๕

 

,๐๗๓,๖๖๐.๐๐

Clindamycin phosphate 600 mg Injection

Amp

๘๕,๐๐๐

๔๐.๐๐

,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

Fluconazole 200 mg Injection

Vial

,๕๐๐

๓๔๐.๐๐

๕๑๐,๐๐๐.๐๐

Levofloxacin 750 mg Injection

Vial

,๘๐๐

๔๑๗.๓๐

๗๕๑,๑๔๐.๐๐

Piperacillin 4 gm and Tazobactam 500 mg for injection

Vial

๔๔,๒๐๐

๑๐๗.๐๐

,๗๒๙,๔๐๐.๐๐

Raltegravir 400 mg Tablet

Tab

,๖๐๐

๑๒๑.๓๐

๔๓๖,๖๘๐.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๐๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

    ๔.๕ รายการที่ ๕ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

    ๔.๖ รายการที่ ๖ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๑๓๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๒ จำนวน ๖ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

          . นางสาวชารียา    ธานี                นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ

          . นางสุวัตถิยา       กิจศรัณย์          นายแพทย์ชำนาญการ                           กรรมการ

          . นางสาวพัชรี       กาญจนวัฒน์       เภสัชกรชำนาญการ                                       กรรมการ

13 เมษายน 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด