ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Gabapentin 600 mg tablet จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Gabapentin 600 mg tablet

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 

    เป็นเงิน ๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Gabapentin 600 mg tablet

Tab.

๑๖๕,๐๐๐

๗.๐๐

๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    .๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

             เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๙๑๔๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ Gabapentin 600 mg tablet สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะคัดเลือก ได้แก่

          . นายอาคม           อารยาวิชานนท์    นายแพทย์เชี่ยวชาญ                   ประธานกรรมการ

          . นางสาวบุณยาพร  ดีบุบผา              เภสัชกรปฏิบัติการ                               กรรมการ

                   . นางอภิญญา             รุจิรกฤตย์             เภสัชกรปฏิบัติการ                               กรรมการ

31 มีนาคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด