ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน ในรายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวัฒนาแอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน ในรายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวัฒนาแอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  
 
มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
บุษดี แก้วกันยา
(นางบุษดี แก้วกันยา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นางบุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

20 กุมภาพันธ์ 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด