ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร ๒๘

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร ๒๘
   
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร ๒๘ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๑๔,๕๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินงบค่าเสื่อม ๗๐% ระดับหน่วยบริการ (CUP) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  และเงินบำรุง
โรงพยาบาลสมทบ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๓๐๒๐๐๐๒๔๗๙) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๓๐๒๐๐๐๒๙๒๗ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร ๒๘๒,๔๑๔,๕๐๐.๐๐๐๒/๒๕๖๓

ประกอบด้วย
๑. เครื่องตรวจหู ตา จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน      บาทถ้วน)
๒. เครื่องพ่นละอองยา จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)
๓. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๒,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ยูนิตทำฟัน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๕. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ  พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน  ๒  เครื่องๆ ละ 
๗๕,๐๐๐ บาท  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน  ๔  เครื่องๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น
๒๘,๐๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๗. เครื่องขูดหินปูนในงานทันตกรรม จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพัน
บาทถ้วน)
๘. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร  จำนวน  ๒  เครื่องๆ ละ
๙๐,๐๐๐ บาท  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๙. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อพร้อมอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองแสน 
หกหมื่นบาทถ้วน)
๑๐. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
๑๑. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพาชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑๒ เครื่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๑๒. เครื่องรักษาและกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์และแสง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๗๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๑๓. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๑๔. เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน  ๒  เครื่องๆ ละ ๙๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

                                                                                                          ๒ /๑๕. เครื่องชั่งน้ำหนัก...

 

-๒-


๑๕. เครื่องชั่งน้ำหนักทารกระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
๑๖. โคมไฟส่องปากทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
๑๗. เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๑๘. รถเข็นทำแผล จำนวน ๑ คัน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๑๙. เครื่องขูดหินปูนแบบ Piezo-Electric จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๒๐. เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
      รวม ๒๐ รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๔๑๔,๕๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)


 

                                            (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

                                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                          ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

20 กุมภาพันธ์ 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด