ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ในรายการชุดเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกันสามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ในรายการชุดเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกันสามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ในรายการชุดเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกันสามารถกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น
              ชุดเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกันสามารถกระตุก
ไฟฟ้าหัวใจได้ จำนวน ๒๐ ชุดๆละ ๓๑๗,๔๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๔๘,๐๐๐ บาท (หกล้านสามแสนสี่หมื่น
แปดพันบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
บุษดี แก้วกันยา
(นาง บุษดี แก้วกันยา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

20 กุมภาพันธ์ 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด