ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในการเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในกลุ่มงานรังสีวิทยา

ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในกลุ่มงานรังสีวิทยา
   
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เช่าเครื่อง-เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง
เพื่อใช้ในกลุ่มงานรังสีวิทยา ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๘๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสาร
ที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๓๐๑๐๐๑๔๐๙๐) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๓๐๑๐๐๒๕๑๑๔เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพต่อรอบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในกลุ่มงานรังสีวิทยา๔,๐๘๐,๐๐๐.๐๐๐๒/๒๕๖๓


 

                                                                   (นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
                                                                 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

22 มกราคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด